top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

"Skype obhajoba" pohledem soudního tlumočníkaAby tlumočení videokonference fungovalo, je potřeba splnit určité předpoklady.


Současná situace urychlila spuštění projektu Skype obhajoba, ale hned na začátek si musíme říct, že jinde ve světě se technologická řešení používají zcela běžně. Není třeba se toho bát, ale je nutné vědět, jak pracovat s technologiemi efektivně, aby nevytvářely bariéry, které mají naopak překonávat.


Jiné země již vypracovaly standardy a protokoly pro soudní tlumočení na dálku, kterými se u nás můžeme inspirovat.


První fotografie, které se objevily v médiích, totiž nasvědčují tomu, že pro případné zapojení soudního tlumočníka je potřeba technické podmínky ještě upravit.


Současná úprava soudního tlumočení speciální institut soudního tlumočení na dálku nezná a nepočítá s ním ani nový tlumočnický zákon, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2021.


Základní zásady právních tlumočnických služeb v podmínkách České republiky upravuje norma ČSN ISO 20228 (761504) účinná od 1. dubna 2020. U tlumočení na dálku se tato norma omezuje na pouhé konstatování, že se jedná o jeden ze způsobů provádění právního tlumočení, a stanoví, že tlumočník musí mít k dispozici odpovídající zařízení. V obecné rovině pak zdůrazňuje nutnost zajistit tlumočníkům odpovídající pracovní podmínky, včetně viditelnosti a zvuku.


Od normativních textů k praxi vede někdy dlouhá cesta, proto se teď pokusím shrnout, co je třeba zohlednit, aby mohl soudní tlumočník tlumočit kvalitně.


Nezbytné jsou dvě věci, kvalita přenosu zvuku a obrazu a součinnost účastníků.


Pro kvalitu přenosu je určující kvalita technického zařízení a spolehlivé velkokapacitní připojení k Internetu. Na prvních ilustračních fotografiích však vidím advokáty, kteří sedí před obrazovkou a zvuk zřejmě poslouchají z reproduktorů, protože žádná sluchátka s mikrofonem na snímcích nejsou. Pokud je tomu skutečně tak, pak z hlediska tlumočení, které je na kvalitě zvuku závislé, jde o problém.


Stačí, aby jeden z účastníků měl vadu řeči, neobvyklý přízvuk, nebo místnost nebyla dostatečně odhlučněna, a tlumočník bude v koncích.


Kvalitní přenos zvuku může zajistit pouze profesionální náhlavní souprava (sluchátka a mikrofon), která by navíc měla splňovat požadavky na ochranu před akustickým šokem.


Na začátku tlumočení by měla proběhnout zkouška zvuku a účastníci komunikační situace by měli dostat instrukce o tom, jak používat komunikační zařízení. Měli by být upozorněni na to, že komunikace přes tlumočníka probíhá za ztížených podmínek.


Je vhodné mít na zřeteli, že čím je tlumočený úsek delší, tím méně přesných informací je tlumočník schopen bezchybně zopakovat. V případě potřeby by také sám tlumočník měl mít možnost dát stranám najevo, že je potřeba udělat pauzu na tlumočení.


Součinnost zadavatele znamená, že advokát by měl tlumočníkovi předem poskytnout relevantní informace o případu a zpřístupnit mu kopie listin, s nimiž bude během komunikační situace pracovat.


Soudní tlumočníci si uvědomují, že kvalita tlumočení je základním předpokladem naplnění práva na rovný přístup ke spravedlnosti. Bez vhodných podmínek je zajištění kvalitního tlumočení mnohem složitější.

195 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page