top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

... musí probíhat podle předem stanovených pravidel.



Díky událostem v roce 2020 se z videokonferencí stala celkem běžná forma komunikace.


Videokonference představují ideální řešení pro krátká obchodní jednání. Šetří peníze, čas a další nefinanční náklady spojené s cestováním. Sice se nehodí pro navazání prvního kontaktu s obchodním partnerem, ale dobře fungují v čase mezi osobními setkáními.


Z hlediska tlumočení představují videohovory (video remote interpreting, VRI) šedou zónu. Zpravidla neběží přes specializované platformy uzpůsobené pro tlumočení a účastníci nebývají vybaveni technikou, která dokáže zajistit zvuk v kvalitě potřebné pro tlumočení.


Z tohoto důvodu nemají tlumočníci videokonference v oblibě. To nejdůležitější, co je potřeba ke kvalitnímu tlumočení na dálku, je totiž právě zvuk.


Všichni účastníci videokonference by měli mít stabilní vysokorychlostní připojení k internetu a vždy, kdy je to možné, používat externí mikrofon.


Zařízení a rychlost připojení doporučujeme předem vyzkoušet a snažit se vést videokonferenci z místa, kde vás a ostatní účastníky nebude rušit okolní hluk. Je vhodné rovněž předem domluvit postup pro případ přerušení spojení.


Pamatujte prosím na to, že tlumočit z obrazovky je náročné. Proto se snažte mluvit zřetelně a nezapomínejte na pauzy na tlumočení. Po několika větách se zastavte a dejte tlumočníkovi najevo, že po přetlumočení budete ještě pokračovat.


Jako vždy platí, že tlumočník by měl dostat informace o obsahu jednání, aby se mohl připravit.


Klíčem k efektivní komunikaci přes tlumočníka je jednoduchost. U videokonferencí to platí dvojnásob.



123 views0 comments
  • Writer's pictureIna Maertens



Představte si, že přicházíte do místnosti, kde se řeší situace, o které toho moc nevíte. Nevíte, co budou říkat ostatní.


Je tam cizinec, ale nevíte ani to, jestli mu budete kvůli přízvuku nebo dialektu rozumět. Ale víte, že na to muset pohotově reagovat, a to ještě v cizím jazyce.


Tak vypadá práce soudního tlumočníka. Jednoduše je náročná.


Soudní tlumočník má zajistit to, aby cizojazyční účastníci řízení porozuměli tomu, co se v řízení děje, tak, jako kdyby probíhalo v jejich mateřském jazyce nebo v jazyce, o kterém prohlásí, že ho ovládají.


Balancuje na rozhraní dvou právních systémů, někdy velmi odlišných. Ačkoli není právník, měl by je znát tak dobře, aby použil správnou a srozumitelnou terminologii.


Tlumočník není stroj. Nemá v hlavě zabudovaný slovník a neplní rutinní úkol, u kterého vždy můžeme očekávat stejný výsledek. I u tak rozšířeného jazyka, jako je například angličtina, nemá jistotu, že bude cizinci rozumět. Mezi tím, jak mluví Kanaďan, Skot, Uganďan a Ind, jsou obrovské rozdíly.


Výsledek komunikace přes soudního tlumočníka je zkratka ovlivněn mnoha faktory. Některé z nich máte jako zadavatel pod kontrolou.


Proto jsme pro vás připravili přehled pravidel, jejichž dodržováním usnadníte soudnímu tlumočníkovi práci a zajistíte to, aby komunikace s cizojazyčným účastníkem probíhala efektivně.


1) Poskytněte tlumočníkovi dostatek informací o případu a účelu jednání. Tlumočník musí vědět, o čem se bude rámcově jednat. Zde je důležité seznámit tlumočníka s názvy a jmény, které zazní, a stručně vysvětlit podstatu věci. Nestačí říct, že předmětem je obchodní transakce. Upřesněte, že předmětem transakce jsou diamanty. Každý obor má specializovanou slovní zásobu a žádný tlumočník neumí z hlavy všechno. Musí se na to připravit. Toto právo na součinnost zadavatele ukotvuje i nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích účinný od 1. ledna 2021.


2) Nechte tlumočníkovi čas, aby se mohl seznámit s listinami, které bude tlumočit. Soudní tlumočník je velmi často konfrontován se situací, kdy je před něj položen notářský zápis, poučení nebo jiná listina, a je požádán, aby její obsah přetlumočil. Správně by tyto listiny měl tlumočník dostat dopředu. Na veškeré úkony soudního tlumočníka se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, nemějte proto o tyto materiály obavy. Tlumočení z listu není doslovný překlad, ale převod významu tak, aby byl pro posluchače srozumitelný. Tím spíše je potřeba klást důraz na náležitou přípravu a seznámení se s podklady před zahájením jednání.


3) Oslovujte klienta tak, jako kdyby tam tlumočník nebyl. Zachovávejte oční kontakt s klientem. Profesionální tlumočník se v komunikační situaci upozaďuje. Tlumočí v první osobě a mění ženský a mužský rod podle toho, koho zrovna tlumočí. Do jednání nevstupuje, a pokud ano, tak pouze způsobem, který umožňuje oddělit promluvu tlumočníka od tlumočené výpovědi.


4) Dbejte na to, aby tlumočník dobře slyšel. Toto pravidlo platí pro všechny situace, nejen pro soudní tlumočení, ale u soudního tlumočení je jeho význam ještě větší. Složitost právnického jazyka vyžaduje pochopení nuancí a špatné akustické podmínky mají přímý vliv na kvalitu soudního tlumočení.


5) Nemluvte dlouho a dělejte pauzy U delších úseků je větší riziko vzniku nepřesností. Čím je úsek delší, tím je to riziko větší, protože více pracuje s pamětí a může na něco zapomenout.


6) Dokončujte věty. Toto pravidlo souvisí s předchozím. Profesionální tlumočníci používají speciální systém notace (to je to, co vidíte na obrázku) a to nejdůležitější přeloží, i kdyby výpověď trvala několik minut v kuse. To je samozřejmě jeden extrém. Druhý extrém je to, když člověk dělá pauzy na tlumočení po několika slovech a zastavuje v půlce věty. Tlumočník neví, jak bude věta pokračovat, a pokud to špatně odhadne, může vzniknout nedorozumění a tlumočník se bude muset opravit. Proto doporučujeme v případech, kdy jde o maximální přesnost převodu sdělení a formy, jakou bylo učiněno, například do protokolu, tlumočit po jednotlivých celých větách. V opačném případě stačí dělat pauzy na tlumočení po dvou nebo třech větách, případně po jedné otázce nebo odpovědi.


7) Mluví mluvit vždy jeden člověk. Při tlumočení nejde rozlišit, kdo co řekl. Pokud mluví víc lidí najednou, nebo se překřikují, dbejte na to, aby po každé změně řečníka byl prostor na tlumočení. Jinak tlumočník bude muset improvizovat a říkat: "Pan Novák řekl X, následně pan Y odpověděl Z a pan Novák na to reagoval zopakováním tvrzení X." Je to matoucí.


8) Nemluvte na tlumočníka v době, kdy netlumočí, ale aktivně poslouchá. Rozdvojení pozornosti nefunguje.


9) Pokud citujete, poskytněte tlumočníkovi kopii listiny, aby na citovaný text viděl.


10) Jména, názvy a čísla vyslovujte pomalu a zřetelně, v případě potřeby je zopakujte. Jména, názvy a čísla patří k tvrdým datům, které je potřeba zachytit naprosto přesně. Nepoužívejte zkratky, nebo je tlumočníkovi vysvětlete.


11) Vyhněte se justičnímu slangu a formulujte své myšlenky srozumitelně. Myslete na to, že vaše péóčko tlumočník možná pochopí, ale stejně ho bude muset přeložit do normální řeči.


12) Tlumočník je neutrální osoba a tlumočí přesně to, co slyšel. Neopravuje, neupravuje, nezkracuje.


13) Tlumočník není sociální pracovník a neposkytuje žádnou formu poradenství. Za účastníky nic nepřebírá, neradí, nedoprovází. Má nárok na to, aby s ním bylo zacházeno jako s odborníkem, jehož jedinou rolí je překlenout jazykovou bariéru.


14) Únava tlumočníka a špatné akustické podmínky zvyšují pravděpodobnost chyby. Tlumočník není stroj a jakmile si uvědomí, že udělal chybu, upozorní účastníky a chybu opraví. Tlumočník, který musí pracovat v podmínkách, kde špatně slyší, se rychleji unaví. Unavený tlumočník je pak více náchylný k tomu, aby ztratil pozornost. Proto dbejte na to, aby tlumočník měl po ruce vodu a po přiměřené době mu umožněte krátkou přestávku.

50 views0 comments
  • Writer's pictureIna Maertens


Aby tlumočení videokonference fungovalo, je potřeba splnit určité předpoklady.


Současná situace urychlila spuštění projektu Skype obhajoba, ale hned na začátek si musíme říct, že jinde ve světě se technologická řešení používají zcela běžně. Není třeba se toho bát, ale je nutné vědět, jak pracovat s technologiemi efektivně, aby nevytvářely bariéry, které mají naopak překonávat.


Jiné země již vypracovaly standardy a protokoly pro soudní tlumočení na dálku, kterými se u nás můžeme inspirovat.


První fotografie, které se objevily v médiích, totiž nasvědčují tomu, že pro případné zapojení soudního tlumočníka je potřeba technické podmínky ještě upravit.


Současná úprava soudního tlumočení speciální institut soudního tlumočení na dálku nezná a nepočítá s ním ani nový tlumočnický zákon, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2021.


Základní zásady právních tlumočnických služeb v podmínkách České republiky upravuje norma ČSN ISO 20228 (761504) účinná od 1. dubna 2020. U tlumočení na dálku se tato norma omezuje na pouhé konstatování, že se jedná o jeden ze způsobů provádění právního tlumočení, a stanoví, že tlumočník musí mít k dispozici odpovídající zařízení. V obecné rovině pak zdůrazňuje nutnost zajistit tlumočníkům odpovídající pracovní podmínky, včetně viditelnosti a zvuku.


Od normativních textů k praxi vede někdy dlouhá cesta, proto se teď pokusím shrnout, co je třeba zohlednit, aby mohl soudní tlumočník tlumočit kvalitně.


Nezbytné jsou dvě věci, kvalita přenosu zvuku a obrazu a součinnost účastníků.


Pro kvalitu přenosu je určující kvalita technického zařízení a spolehlivé velkokapacitní připojení k Internetu. Na prvních ilustračních fotografiích však vidím advokáty, kteří sedí před obrazovkou a zvuk zřejmě poslouchají z reproduktorů, protože žádná sluchátka s mikrofonem na snímcích nejsou. Pokud je tomu skutečně tak, pak z hlediska tlumočení, které je na kvalitě zvuku závislé, jde o problém.


Stačí, aby jeden z účastníků měl vadu řeči, neobvyklý přízvuk, nebo místnost nebyla dostatečně odhlučněna, a tlumočník bude v koncích.


Kvalitní přenos zvuku může zajistit pouze profesionální náhlavní souprava (sluchátka a mikrofon), která by navíc měla splňovat požadavky na ochranu před akustickým šokem.


Na začátku tlumočení by měla proběhnout zkouška zvuku a účastníci komunikační situace by měli dostat instrukce o tom, jak používat komunikační zařízení. Měli by být upozorněni na to, že komunikace přes tlumočníka probíhá za ztížených podmínek.


Je vhodné mít na zřeteli, že čím je tlumočený úsek delší, tím méně přesných informací je tlumočník schopen bezchybně zopakovat. V případě potřeby by také sám tlumočník měl mít možnost dát stranám najevo, že je potřeba udělat pauzu na tlumočení.


Součinnost zadavatele znamená, že advokát by měl tlumočníkovi předem poskytnout relevantní informace o případu a zpřístupnit mu kopie listin, s nimiž bude během komunikační situace pracovat.


Soudní tlumočníci si uvědomují, že kvalita tlumočení je základním předpokladem naplnění práva na rovný přístup ke spravedlnosti. Bez vhodných podmínek je zajištění kvalitního tlumočení mnohem složitější.

198 views0 comments
bottom of page